Κανονισμός Πρωταθλήματος

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

 1. Το CGS Triathlon Club διεξάγει ετήσια εσωτερικά Πρωταθλήματα στα οποία συμμετέχουν αποκλειστικά μέλη του Club. Σκοπός των Πρωταθλημάτων είναι η ανάπτυξη των αθλητικών δραστηριοτήτων του Club, με την συμμετοχή περισσοτέρων μελών του.
 2. Θα υπάρχουν 2 ξεχωριστά Πρωταθλήματα για τους άνδρες, και 2 για τις γυναίκες.
 3. Τα Πρωταθλήματα θα διαρκούν ένα (1) ημερολογιακό έτος, από 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στα Πρωταθλήματα έχουν τα εγγεγραμμένα μέλη του Club όπως αυτό ορίζεται στο καταστατικό του συλλόγουα  και που δεν έχουν οικονομικές εκκρεμότητες προς το Club. Κάθε συμμετέχων οφείλει να συμφωνεί και να ακολουθεί τον Κανονισμό του Πρωταθλήματος.Οι Υπεύθυνοι της Διοργάνωσης, με αιτιολογημένη απόφαση, έχουν το δικαίωμα να αποκλείσουν οποιοδήποτε παίκτη προσωρινά ή οριστικά από την διοργάνωση.

Γ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

 1. Οι υπεύθυνοι διοργάνωσης των Πρωταθλημάτων θα είναι:

Χρήστος Γείτονας – Chair

Δημήτρης Κόλλιας – Club Ambassador

Μιχάλης Ζαννής – Club Championship Officer

Ηλίας Ρούπτσος – Race Results Ambassador

Λευτέρης Πάρλαλης – Social Activities Ambassador

 1. Οι Υπεύθυνοι της Διοργάνωσης (εφεξής “Διοργανωτές”) είναι υπεύθυνοι για την ομαλή διεξαγωγή του Πρωταθλήματος, ελέγχουν την τήρηση των όρων του κανονισμού και αποφασίζουν για θέματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Οι αποφάσεις των Διοργανωτών είναι οριστικές, δεσμευτικές για κάθε παίκτη ή ομάδα και δεν επιτρέπεται ένσταση ή έφεση επ’ αυτών.
 2. Οι αποφάσεις των Διοργανωτών λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία τους σε κάθε θέμα για το οποίο αποφασίζουν. Σε περίπτωση ισοψηφίας, τότε την καθοριστική ψήφο θα δίνει είτε ο Πρόεδρος του Club, είτε κάποιο άλλο μέλους του Club το οποίο θα ορίσει ο Πρόεδρος.

Δ. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ OPEN

 1. ΓΕΝΙΚΑ

Στο πρωτάθλημα OPEN  οι αθλητές του Club βαθμολογούνται με βάση την μεταξύ τους σχετική κατάταξη σε επίσημους αγώνες, χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι χρόνοι τους. Για τον λόγο αυτό, είναι θεμιτό στους συγκεκριμένους αγώνες να λαμβάνουν μέρος όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη του Club.

 1. ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Οι αγώνες που θεωρούνται επίσημοι για τους σκοπούς του Πρωταθλήματος OPEN θα ανακοινώνονται από την Διοργάνωση στο ξεκίνημα κάθε έτους. Ειδικά για το Πρωτάθλημα OPEN θα γίνεται προσεκτική επιλογή ώστε οι αγώνες να είναι είτε εύκολα προσβάσιμοι κοντά στην Αθήνα, είτε σε ξεχωριστούς προορισμούς. Θα είναι δυνατόν, εφόσον η Διοργάνωση το επιλέξει, να γίνει εσωτερικός αγώνας οργανωμένος από το Club, ο οποίος θα μετράει το ίδιο με επίσημο αγώνα για το Πρωτάθλημα. Η λίστα των επίσημων αγώνων θα μπορεί να αλλάζει μέσα στην χρονιά με απόφαση των Διοργανωτών όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι.

 1. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σε κάθε επίσημο αγώνα οι πέντε (5) πρώτοι αθλητές του Club που θα τερματίζουν θα παίρνουν βαθμούς ανάλογα με την σχετική τους θέση, ανεξαρτήτως χρόνου και θέσης στον αγώνα, με βάση τον παρακάτω πίνακα. Δεν θα δίνονται βαθμοί σε αθλητές που δεν καταφέρνουν να τερματίσουν (DNF), ή αποκλείονται από τον αγώνα (DSQ).

1η θέση 5 βαθμοί
2η θέση 4 βαθμοί
3η θέση 3 βαθμοί
4η θέση 2 βαθμοί
5η θέση 1 βαθμός

Για να μετρήσουν οι βαθμοί σε έναν αγώνα πρέπει να αγωνιστούν τουλάχιστον 3 μέλη του Club στην κατηγορία ανδρών, και τουλάχιστον 2 μέλη στην κατηγορία γυναικών. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μετράει καθόλου ο αγώνας στην βαθμολογία του Πρωταθλήματος OPEN.

Στην τελική κατάταξη κάθε χρονιάς, θα μετράει για κάθε αθλητή το άθροισμα από τις 3 καλύτερες βαθμολογίες από επίσημους αγώνες, με μέγιστη βαθμολογία το 15, και θα βραβεύονται οι 3 πρώτοι, με τον πρώτο να ανακηρύσσεται ως CGS TRIATHLON OPEN CHAMPION. Αθλητές που δεν έχουν τουλάχιστον 3 συμμετοχές σε επίσημους αγώνες δεν θα συμμετέχουν στην κατάταξη της βαθμολογίας,και δεν θα μπορούν να διεκδικήσουν τα βραβεία της κατηγορίας.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ αθλητών θα γίνεται σύγκριση μεταξύ των 2 καλύτερων βαθμολογιών τους, και σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας, σύγκριση του καλύτερου τους αποτελέσματος. Εφόσον η ισοβαθμία παραμένει, νικητής θα είναι ο αθλητής με την μεγαλύτερη ηλικία (έτος γέννησης). Σε περίπτωση ίδιου έτους γέννησης, οι αθλητές θα μοιράζονται το βραβείο. Εφόσον υπάρχουν 2 ή παραπάνω αθλητές στη ίδια θέση, τότε δεν θα υπάρχει βραβείο για τον αθλητή στην επόμενη θέση (π.χ. 1st/1st/3rdplace).

Ε. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ AGE GROUP

 1. ΓΕΝΙΚΑ

Στο πρωτάθλημα AGE GROUP  οι αθλητές του Club βαθμολογούνται με βάση τους χρόνους τους σε επίσημους αγώνες, ως ποσοστό ως προς τον χρόνο του νικητή στον αγώνα, στο συγκεκριμένο age group. Δεν μετράει η κατάταξη, παρά μόνον ο χρόνος.

 1. ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Οι αγώνες που θεωρούνται επίσημοι για τους σκοπούς του Πρωταθλήματος AGE GROUP θα ανακοινώνονται από την Διοργάνωση στο ξεκίνημα κάθε έτους. Η επιλογή θα γίνεται ώστε οι αγώνες να έχουν ικανοποιητική συμμετοχή, ώστε να είναι ανταγωνιστικοί όσο το δυνατόν σε όλα τα age groups. Πέρα από τους εγχώριους αγώνες, θα είναι δυνατόν να μετρήσουν αγώνες στο εξωτερικό αναγνωρισμένων διοργανωτών (IronMan, Challenger, Xterra, κλπ). Η λίστα των επίσημων αγώνων θα μπορεί να αλλάζει μέσα στην χρονιά με απόφαση των Διοργανωτών όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι.

 1. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Στο πρωτάθλημα AGE GROUP οι αθλητές βαθμολογούνται με βάση τον συνολικό χρόνο σε επίσημους αγώνες ανάλογα με το Age Group στο οποίο ανήκουν, και συγκεκριμένα σε σχέση με τον νικητή στο ανάλογο Age Group. Θα διαιρείται ο χρόνος του νικητή με τον χρόνο του αθλητή, και το ποσοστό που θα προκύψει θα είναι η βαθμολογία του (με άριστα το 100% αν κερδίσει την κατηγορία).

Θα υπάρχει ένα bonus στο ποσοστό αυτό, +5% για αγώνες Ολυμπιακής απόστασης, +10% για half-Ironman, και +15% για αγώνες Ironman.

Όταν τα αποτελέσματα δίνονται από τους διοργανωτές αναλυτικά με Age Groups, τότε τα επίσημα αποτελέσματα θα χρησιμοποιούνται για να υπολογιστεί η βαθμολογία των αθλητών, αρκεί να υπάρχουν τουλάχιστον 4 αθλητές στην κατηγορία για τους άντρες, και τουλάχιστον 2 για τις γυναίκες. Σε αντίθετη περίπτωση θα ενώνεται η κατηγορία με την αμέσως μικρότερη.

Στην τελική κατάταξη η βαθμολογία κάθε αθλητή θα είναι ο μέσος όρος των τριών καλύτερων βαθμολογιών από το σύνολο των αγώνων στους οποίους έχει πάρει μέρος κάθε αθλητής (με μέγιστο, αν κάποιος κερδίσει 3 Ironman σε μία χρονιά !!!!!! το 115%)

 1. ΒΡΑΒΕΙΑ

Οι αθλητές του club με βάση την βαθμολογία τους θα τοποθετούνται σε αντίστοιχο group.

Β < 75% RISING STAR
75% £ Β < 85% WARRIOR
85% £ Β < 95% MASTER
95% £ Β ELITE

Στο τέλος της αγωνιστικής χρονιάς θα βραβεύονται οι πρώτοι σε κάθε μία από τις κατηγορίες (ELITE CHAMPION, MASTER CHAMPION, WARRIOR CHAMPION, RISING STAR CHAMPION), υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν βραβευτεί στο Πρωτάθλημα OPEN. Σε αυτή την περίπτωση το βραβείο πάει στον επόμενο σε κάθε group.

 1. ΕΙΔΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

Εκτός από τα πρωταθλήματα, θα υπάρχουν ειδικά βραβεία.

Με βάση τα αποτελέσματα τις προηγούμενης χρονιές (για όσους υπάρχουν), θα υπάρχει ειδική βράβευση για όσους αθλητές καταφέρουν να ανέβουν κατηγορία. (WARRIOR ATHLETE, MASTER ATHLETE, ELITE ATHLETE)

Επίσης, θα υπάρχει βραβείο για τον αθλητή με την μεγαλύτερη πρόοδο (διαφορά ποσοστού σε σχέση με την περασμένη χρονιά) (MOST IMPROVED ATHLETE)

Είναι στην κρίση των Διοργανωτών να δώσουν βραβεία σε άλλες κατηγορίες που θα επιλέξουν. Αυτά μπορεί να ανακοινωθούν την μέρα της βράβευσης, ή να έχουν ανακοινωθεί από πριν. Θα μπορούν να υπάρχουν και ειδικά βραβεία οι νικητές των οποίων θα προκύπτουν με ψηφοφορία των μελών του club.

Ε. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ

 1. Όλοι οι αθλητές οφείλουν να σέβονται τον παρόντα κανονισμό και τους κανονισμούς των εγκαταστάσεων τις οποίες χρησιμοποιούν. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε συμπεριφορά απέχει από τις αρχές του σχολείου, του Club, και του ευ αγωνίζεσθαι δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Θ. ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Όλα τα μέλη του Club αθλούνται αποκλειστικά με ατομική τους ευθύνη.
 2. Οποιοσδήποτε πάσχει από κάποιο πρόβλημα υγείας που καθιστά επικίνδυνη τη συμμετοχή του σε αθλητικές δραστηριότητες, δεν επιτρέπεται να συμμετέχει στο Club. Σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχούς συμβάντος με οποιεσδήποτε συνέπειες στην υγεία κάποιου αγωνιζόμενου, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο ίδιος αγωνιζόμενος, ενώ το CGS και το Club δεν φέρουν καμία ευθύνη.

Ι. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Για κάθε θέμα που προκύπτει και δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, αρμόδιοι είναι οι Διοργανωτές, οι οποία και αποφασίζουν οριστικά.
 2. Οι Διοργανωτές έχουν το δικαίωμα αναπροσαρμογής των κανονισμών των αγώνων κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, ενημερώνοντας παράλληλα τους παίκτες.
 3. Για οποιοδήποτε θέμα του Club μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους Διοργανωτές, ή με την Φαίη Αγγέλη στο 210 60 30 411.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending
CGS Triathlon Club

Log in with your credentials

Forgot your details?